06
Lut

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 08-09 marca 2018 r.

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 08-09 marca 2018 r.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości  Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie z siedzibą w Łodzi informuje, że egzamin komorniczy w bieżącym roku odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. (czwartek, piątek) w hotelu Double Tree by Hilton Hotel Łódź przy ul. Łąkowej 29 (wejście przez Klub Wytwórnia mieszczący się na tyłach hotelu).

Rejestracja zdających, poprzedzająca ich wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz.08:45 – 09:45.

Stawienie się na egzamin komorniczy po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie komorniczym (§27 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 82).

W postępowaniu przed Komisją Egzaminacyjną, jak również w ewentualnym postępowaniu odwoławczym zastosowanie znajduje przepis art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacje dot. szczegółowych wymogów technicznych dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego, wymagań jakie ten sprzęt powinien spełniać, a także aplikacja do zdawania egzaminu komorniczego jak również jej wersja demonstracyjna wraz z instrukcją obsługi znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,10326,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2018.html

Jednocześnie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż osoby przystępujące do egzaminu komorniczego w dniach 08-09.03.2018 r. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Łodzi, w terminie do dnia 15.02.2018 r.:

1. Pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego,

2. Pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane są zagrożenia, o których mowa w § 22 a ust.8 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.12.2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.82).

Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

 

1. Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu komorniczego

2. Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, w trakcie egzaminu komorniczego 

3. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

 

 

27
Gru

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM 2018 R.

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM 2018 R.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,9956,ogloszenie-o-egzaminie-komorniczym-w-2018-r.html

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:

1. ORYGINAŁ WNIOSKU + dwa odpisy (prawidłowo wypełniony i podpisany),

2. ŻYCIORYS (nie cv) z własnoręcznym podpisem (oryginał),

3. ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU ZDOLNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy (oryginał lub poświadczony notarialnie),

4. PODPISANY dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie),

5. dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie),

6. zaświadczenie o niekaralności (WYDANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 30 DNI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU),

7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

8. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.