Drukuj

Przedmiot działania izby

Przedmiot działania izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [poniżej wyciąg z przepisów]:

 

[...]

 

Art. 89.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej należy:

wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz członków rady izby komorniczej;

wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;

wybór komisji rewizyjnej w składzie przewodniczącego i 4 członków;

zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;

uchwalenie budżetu;

uchwalenie składek na określone cele;

uchwalenie regulaminu działania;

opiniowanie innych spraw dotyczących komorników, o które zwróci się Minister Sprawiedliwości.

2. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.

3. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.

 

Art. 90.

1. Decyzje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej zapadają w formie uchwał. 2. Do ważności uchwał walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej.

 

[...]

 

Art. 92.

1. Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.

2. Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady.

3. Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego lub wyznaczonych jej członków.

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej wyraża w formie uchwały.

 

Art. 93.

1. Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

(uchylony);

wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;

(uchylony);

nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;

zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;

organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;

organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;

zarząd majątkiem izby komorniczej;

zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;

prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;

wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

 

2. Do zakresu działania rady izby komorniczej może także należeć wykonywanie czynności, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 15.

3. Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 10.