Drukuj
01
Lut

Komunikat dotyczacy egzaminu komorniczego w 2016 roku

Komunikat dotyczący egzaminu komorniczego w 2016 roku

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi informacjami

Działając jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie z siedzibą w Łodzi, która przeprowadzi egzamin komorniczy w roku 2016, uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozwiązywanie zadań na egzaminie komorniczym w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 

Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań egzaminu (odręcznie albo przy użyciu sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej do dnia 11 lutego 2016 roku. Druk informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego można pobrać ze strony www.izba.lodzka.komornik.pl. 

Osoby, które wybiorą rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, będą zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu otrzymają nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Na każdy dzień egzaminu zdający otrzyma osobny nośnik pamięci. 

Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę tę, z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i w kopercie tej – przed jej zaklejeniem – będą umieszczać swoje dane personalne. Dane personalne zdających, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisję Egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. 

Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego, praca ta będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Przewiduje się, że zdający będą drukować swoje prace z nośników pamięci, a następnie będą je oddawać Komisji Egzaminacyjnej zarówno w formie wydruku papierowego jak i w formie elektronicznej - zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci zawierające elektroniczną wersję rozwiązania będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość. Do wydrukowania prac będą wykorzystane drukarki podłączone do stanowisk komputerowych znajdujących się na salach egzaminacyjnych.

Zgodnie z § 22a ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 roku w sprawie komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w przypadku opracowywania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne

Uwagi: 

• aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych; 

• na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z przewodowych myszek i klawiatur; 

• ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację. 

Wyjaśnienie oznaczeń: 

[*] - Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu. 

[1] - Microsoft .NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7, w przypadku systemu Windows XP, Vista, Windows 8 i Windows 8.1 należy go doinstalować. 

[2] - Aby sprawdzić, czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić, czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”. 

[3] - Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu. 

W przypadku pytań technicznych dotyczących aplikacji komputerowej, proszę o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informuję nadto, że w związku z możliwością zdawania egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, udostępniona jest wersja demonstracyjna aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, dzięki której można zapoznać się z funkcjonalnością aplikacji. 

Aplikacja udostępniona w wersji demonstracyjnej posiada, ze względów bezpieczeństwa, wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w kod programu. Jak natomiast wskazano to już powyżej, wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminu na nośnikach pamięci. 

W celu rozpoczęcia testowania - przy użyciu wersji demonstracyjnej - aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych należy: 

• pobrać plik DEMO.zip; 

• rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera; 

• uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP. 

DEMO.zip 

Instrukcja użytkownika - Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 

UWAGA! 

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. Tylko właściwie przygotowany, spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zadawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. 

Jednocześnie dodatkowo informuję, że z przepisu art. 31c  ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wynika uprawnienie zdających do korzystania, w trakcie egzaminu komorniczego, z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Z wymienionego przepisu w żadnym razie nie wynika obowiązek Komisji Egzaminacyjnej do zapewnienia zdającym tych materiałów. Zdający powinni przynieść je we własnym zakresie i tylko w dopuszczalnych wskazanym przepisem ramach. 

Informuję także, że zdający będą mieli przygotowane do korzystania stanowiska komputerowe zawierające system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na około pięć osób zdających. Do każdego stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki te będą również wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera. 

Podkreślam, że zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej winno być traktowane jedynie jako źródło uzupełniające.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
sędzia SO Krzysztof Kacprzak

 

 

 Oświadczenie - egzamin komorniczy

 Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - egzamin komorniczy

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.01.2016 (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 86)

 Instrukcja użytkownika - aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Drukuj
20
Sty

Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w „Dzienniku Łódzkim”

W odpowiedzi na artykuły opublikowane w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl w dniu 20 stycznia 2016 roku, pod tytułem: „Prokuratura sprawdza działania Komornika” oraz „Komornik zajął koparkę, która nie była dłużnika” oraz „Komornik ze Zgierza zajęła koparkę, która nie była dłużnika. Prokuratura wszczęła śledztwo.” autorstwa Pana Redaktora Jarosława Kosmatki, Rada Izby Komorniczej w Łodzi, w ramach sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w tekstach informuje:

1. Nieprawdziwa jest informacja, iż Komornik „zajmuje nieruchomości wbrew postanowieniom sądu”. Taka sytuacja po prostu nie miała miejsca. Komornik nie dokonał zajęcia nieruchomości wbrew postanowieniom Sądu.

2. Nieprawdziwa jest informacja, że Komornik „robi co może, aby mężczyźnie zabrać wszystko.” Komornik realizuje jedynie prawomocne orzeczenie Sądu i wniosek wierzyciela. Opisana w tekście licytacja koparki nie nastąpiła bowiem na poczet zadłużenia Pana Rafała Różyckiego, ale wyłącznie na poczet zadłużenia Jego Małżonki.

3. Nieprawdą jest, iż „sąd zabezpieczył nieruchomość przed sprzedażą”. Trudno stwierdzić jaką „nieruchomość” ma na myśli Autor artykułu. Postanowienie Sądu dotyczyło ruchomości, w postaci koparki, a zabezpieczenie owo nie odnosiło się w żadnej mierze do sprawy , w której Pani Małgorzata JEST DŁUŻNIKIEM solidarnym. A zatem Sąd wstrzymał możliwość sprzedaży koparki w celu spłaty długów Pana Rafała, ale nie wstrzymał tej możliwości w celu spłaty długów Pani Małgorzaty.

4. Nie sposób merytorycznie odnieść się do zawartej w  tekście sugestii, iż Pani Małgorzata nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji bycia poręczycielem kredytu, nie zmienia to jednak faktu, iż rozstrzyganie tego rodzaju kwestii nie leży w gestii Komornika. Bezsprzecznym pozostaje fakt, iż Sąd Rejonowy w Zgierzu, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2014, zdecydował „nadać klauzulę wykonalności (…) przeciwko Rafałowi Różyckiemu i MAŁGORZACIE SUSZKOWSKIEJ – RÓŻYCKIEJ”. Na dokumencie, jako Dłużnik, wskazany jest z imienia, nazwiska i numeru PESEL tak Pan Rafał, jak i Pani Małgorzata. Warto dodać, że od orzeczenia Sądu zasądzającego należność pieniężną zawsze służy możliwość odwołania do Sądu wyższej instancji, o czym pozwani informowani są czytelnym i jednoznacznym pouczeniem.

5. Nieprawdziwe jest zawarte w tekście stwierdzenie „W skardze wskazaliśmy sądowi sygnaturę główną i pisaliśmy o sygnaturach pozostałych. Komornikowi to nie wystarczyło i koparkę sprzedał.” Skarga odnosiła się wyłącznie do DWÓCH spraw, w których dłużnikiem był wyłącznie Pan Rafał,  całkowicie pomijając sprawę, w której Pani Małgorzata JEST DŁUŻNIKIEM. Z tego właśnie względu postanowienie Sądu nie dotyczyło sprawy prowadzonej przeciwko Pani Małgorzacie.

6. Radzie Izby nie są znane prywatne motywacje Autora artykułu, dla których pominął w tekście wyjaśnienia otrzymane od Rzecznika Izby Komorniczej w Łodzi, które zawierały szczegółowe informacje dotyczące działań Komornika.

7. Sąd Rejonowy w Zgierzu, postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 oddalił skargę Państwa Różyckich odnośnie sprzedaży przedmiotowej koparki. Co ciekawe, Państwo Różyccy skarżąc 3 postępowania powołują się na orzeczenie dotyczące 2 z nich, pomijając fakt, iż owo trzecie postępowanie dotyczy Pani Małgorzaty BĘDĄCEJ DŁUŻNIKIEM w sprawie.

8. Osobną sprawą są kłamstwa zawarte w tytułach opisanych powyżej tekstów, bowiem zajęta koparka BYŁA, do chwili sprzedaży, własnością dłużnika wymienionego z imienia, nazwiska i numeru PESEL w klauzuli wykonalności – Pani Małgorzaty. Oczywistym jest, że suma uzyskana ze sprzedaży koparki przeznaczona jest wyłącznie na spłatę długu Pani Małgorzaty, zaś długi zaciągnięte wyłącznie przez Pana Rafała pozostają niewyegzekwowane. .

 

Reasumując – Rada Izby Komorniczej w Łodzi domaga się natychmiastowego sprostowania kłamstw zawartych w tekście autorstwa Redaktora Jarosława Kosmatki. 

Drukuj
16
Gru

Od nakazu do przybicia – czyli egzekucja w praktyce

Izba Komornicza w Łodzi, jako główny partner, serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Od nakazu do przybicia – czyli egzekucja w praktyce” organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Drukuj
08
Gru

Wniosek o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Aplikacja

Wykaz dokumentów podlegających załączeniu do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego oraz wzory wybranych dokumentów.

Drukuj
23
Lis

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Dreamstime.com

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

na 3 marca 2016 r. godz. 10.00 – dzień pierwszy
na 4 marca 2016 r. o godz. 10.00- dzień drugi.

Drukuj
13
Lis

V Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Jak należy postąpić, gdy komornik zapuka do drzwi? Jak należy skorzystać ze swoich praw? Jakie są obowiązki strony postępowania? Na te i inne pytania odpowiedzą komornicy już 19 listopada 2015 roku podczas V edycji Dnia Otwartego Komorników Sądowych.

Drukuj
15
Paź

Zapraszamy na warsztaty poświęcone alimentom

Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych, na warsztaty poświęcone problemom związanym z uzyskaniem oraz egzekucją alimentów. Warsztaty odbędą się 24 listopada 2015, w godzinach 12.00 - 16.00, w sali 107B w Urzędzie Miasta Łodzi. Patronem honorowym warsztatów jest Izba Komornicza w Łodzi.